Prohlášení o dodržování předpisů

Skupiny NEPI Rockcastle Group

Věříme v etiku

Skupina prosazuje uplatňování etických zásad a chování a jednou z jejích základních hodnot, na které klade důraz, je poctivost. Skupina chce takto být příkladem v prosazování nejdůležitějších hodnot ve svých obchodních činnostech - čestnosti a bezúhonnosti.

Pracovníci Skupiny se zavazují, že Skupině sdělí jakýkoliv střet zájmů, že budou s každým jednat spravedlivě, nedovolí žádné úmyslné či projevované neetické či kompromitující praktiky, že budou jednat se všemi lidmi s úctou a ohleduplností nehledě na rasu, náboženské vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, mateřství, manželský nebo rodinný stav, invaliditu, věk nebo národnostní původ, a budou uplatňovat nejvyšší standardy osobní bezúhonnosti, pravdivosti a čestnosti ve všech činnostech, pro účely důvěryhodného jednání, a to jak v rámci firmy, tak i navenek.

INVESTUJEME DO DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A DLOUHODOBÝCH VZÁJEMNĚ VÝHODNÝCH VZTAHŮ

Celosvětové působení Skupiny NEPI Rockcastle Group ("Skupina”) zahrnuje činnosti, na které se v různých jurisdikcích vztahuje celá řada zákonů a předpisů. Bezúhonné a čestné jednání spolu s dodržováním zákonů a etických zásad je proto nesmírně důležité.

Skupina zavedla ucelený rámec dodržování předpisů stanovením jednotných pravidel a postupů, které mohou aplikovat všechny subjekty Skupiny. Jsme odhodláni provádět naše obchodní aktivity zákonným způsobem a v souladu s naší povinností dodržovat předpisy. Pracovníci Skupiny jsou povinni ve své každodenní činnosti dodržovat všechny platné zákony a korporátní směrnice.

Skupina je povinna zamezit a odvrátit významná rizika uvedená níže, jejich výčet však není vyčerpávající:

  • potenciální střet zájmů
  • transakce spřízněných stran, které nemusí být transparentní nebo za běžných tržních podmínek
  • mlčenlivost a dodržování profesního tajemství
  • neotevřené a neúplné zprávy o hospodaření nebo komunikace
  • neplnění finančních předpisů v rámci složitého daňového prostředí
  • používání výsadních informací a „insider trading“ (využívání informací od zasvěcených osob při obchodování)
  • legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • nedostatečné dodržování protikorupčních opatření a předpisů v oblasti boje proti podvodům
  • neúčinné přenášení pravomocí nezbytné pro zachování správné rovnováhy mezi flexibilitou, rychlostí a rozsahem kontroly.

Pro trvalé zajištění dodržování platných zákonů a předpisů podléhají zásady a postupy Skupiny pravidelnému přezkoumání a revizím.

Pro zamezení podvodného jednání, praní špinavých peněz nebo financování terorismu zavedla Skupina obezřetnou politiku na ochranu své podnikatelské činnosti a pověsti založenou na principu "Poznej svého klienta /obchodního partnera" ("KYC/KYP”). Proces KYC/KYP se zaměřuje na posouzení totožnosti klientů/partnerů a jejich potenciálního zapojení do korupce, podvodů, financování terorismu a praní špinavých peněz.

Skupina uplatňuje politiku spolupráce pouze s klienty/partnery, kteří vykonávají legální a zákonné činnosti a podporují transparentní obchodní vztahy, zajišťující ověření ekonomické povahy a účelu vykonávané podnikatelské činnosti.

MÁME NULOVOU TOLERANCI VŮČI ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCI

NEPI Rockcastle Group se zavazuje dodržovat vysokou úroveň etického, morálního a legálního obchodního chování a antimonopolních zákonů prosazováním a podporou svobodné a otevřené konkurence na trhu.

Všechny formy úplatkářství a korupce (poskytování, nabízení, přijímání nebo požadování úplatků) jsou nelegální a výslovně zakázané. Skupina nebude zaměstnávat žádnou třetí stranu jako prostředníka pro umožnění aktivních nebo pasivních korupčních praktik, nebude poskytovat žádné odměny za urychlení vyřízení a pro tento účel nebude ani angažovat či poskytovat mandát externím zprostředkovatelům.

Pracovníci Skupiny nesmí (i) spáchat, přímo či nepřímo, žádný čin úplatkářství a korupce pro svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch soukromé osoby/veřejného činitele/státního úředníka, (ii) nesmí přímo ani nepřímo podplácet zástupce partnerů Skupiny pro získání preferenčního zacházení nebo jakéhokoliv prospěchu.

Skupina bude spolupracovat pouze s partnery, kteří (i) plní všechny právní předpisy týkající se boje s korupcí, (ii) ani oni ani jejich spolupracovníci/subdodavatelé nebo jejich zaměstnanci se nezavázali a nezavážou přímo či nepřímo k jakémukoliv korupčnímu jednání ve prospěch soukromé osoby/veřejného činitele/státního úředníka, (iii) nesmí podplácet přímo či nepřímo zástupce Skupiny pro získání preferenčního zacházení nebo jakéhokoliv prospěchu.

TRANSPARENTNOST A KOMUNIKACE JSOU NAŠÍ HNACÍ SILOU

Skupina zajišťuje porozumění etickým zásadám, zásadám střetu zájmů, boje s korupcí a úplatkářstvím a zásadám oznamování porušení předpisů a jejich dodržování ze strany pracovníků Skupiny, a garantuje, že všechny potenciální případy střetu zájmů budou komunikovány a vhodným způsobem řešeny. Pro tento účel provádí Skupina kampaně ke zvýšení povědomí jak u nově přijatých zaměstnanců tak i pravidelné kampaně zaměřené na zaměstnance.

Vyzýváme naše pracovníky i obchodní partnery, aby nás informovali o případných etických záležitostech nebo jakýchkoliv svých vážných obavách, abychom je mohli řešit a napravit nevhodné chování našich zaměstnanců. Pro tento účel jsme zavedli politiku oznamování porušování předpisů a kanál pro podávání informací, které jsou k dispozici na naší webové stránce https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/. Pracovníci si mohou zvolit bezpečný webový portál umístěný na webové stránce Skupiny v sekci Řízení a správa společnosti (Corporate Governance) nebo na vyhrazené lince důvěry, spravované nezávislou třetí stranou. Informátory podněcujeme k tomu, aby nám odhalili svou totožnost. Umožní nám tak získat bližší informace během vyšetřování. Dále se zavazujeme, že se stejnou péčí a objektivitou prošetříme všechna upozornění, včetně anonymních. Zaručujeme zachování diskrétnosti a aplikování principu ‘potřeby vědět při šetření, pokud nám ze zákona nevznikne opačná povinnost.

ZACHOVÁVÁME DŮVĚRNOST A SOUKROMÍ

Pracovníci Skupiny jsou proškoleni ke střežení vyhrazených informací Skupiny, obchodních tajemství a veškerých citlivých informací v obchodním kontextu. Tyto informace nebudou zveřejňovány na trhu, konkurenci Skupiny, zákazníkům, dodavatelům ani žádným třetím osobám, s výjimkou povinnosti vyplývající ze zákona.

S osobními a obchodními údaji zacházíme s náležitou péčí a naprostou mlčenlivostí. Tyto údaje jsou chráněné přísnými bezpečnostními opatřeními a předpisy.

PEČLIVOST A OPATRNOST

Skupina bude podporovat pouze neziskové organizace splňující kritéria způsobilosti "poznej svého partnera/klienta" (etické chování, transparentní činnost, finanční stabilita, pozitivní pověst apod.), podporovat nebo propagovat projekty zaměřené na zdraví, sociální nebo ekonomický růst, určené pro místní nebo širší část obce, a bude podporovat ochranu životního prostředí a všeobecné principy udržitelnosti.

Skupina si je vědoma své role, kterou ve společnosti zaujímá. Tato role může představovat sponzorování a dary spadající do rámce našeho odpovědného korporátního občanského přístupu. Skupina nebude nikdy podporovat žádné politické strany (v tomto kontextu nelze nabízet žádné platby, dary, sponzoring ani žádné jiné materiální příspěvky) a nevměšuje se do politických záležitostí zemí, kde má své zastoupení. Skupina se neúčastní lobbování pro politické účely.

Skupina NEBUDE podporovat formou sponzorování nebo darů subjekty (i) jejichž aktivity odporují hodnotám nebo cílům Skupiny a/nebo mají negativní dopad na okolní prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce, (ii) které přímo či nepřímo propagují násilí, terorismus nebo (iii) jsou jakýmkoliv způsobem zapojeny do politických stran, kampaní či projektů, nebo je podporují.

Neustálé plnění předpisů je odpovědností každého z nás!

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (48.1 + 38.8) *

Otevírací doba

Supermarket Billa
Po - Ne: 8:00 - 21:00

Obchodní galerie
Po - Ne: 9:00 - 21:00

Dětský koutek
Po - Ne: 10:00 - 21:00

Aktuální otevírací doba

Nahoru